Chiến lược vận hành WSM

Thiết kế khảo sát nội bộ về năng lực của hệ thống cung ứng, trên sự tương tác của nhiều phòng ban khác nhau. Báo cáo năng lực và hướng phát triển của các nhà cung cấp.

Nghiên cứu tình huống, đánh giá quy trình quản trị cung ứng hiện tại theo chuẩn WSM, phân tích ảnh hưởng của hệ thống cung ứng lên kết quả tài chính, định hướng cải tiến và tư vấn kế hoạch triển khai.

Giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp giúp công ty vận hành hệ thống quản trị cung ứng trực tuyến theo phương pháp WSM.

Xây dựng toàn diện chiến lược cung ứng theo phương pháp WORLD-CLASS SUPPLY MANAGEMENT (WSM) – quản trị cung ứng đẳng cấp thế giới. Quản trị sự thay đổi và chuyển tiếp từ cấp độ hiện tại lên đẳng cấp thế giới.